لیست اخبار صفحه :9
دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

این گشت آموزشی عکاسی - نجومی با هدف بازدید از مجموعه رصدخانه‌ای بیوراکان کشور ارمنستان از 28 امرداد تا یکم شهریور برنامه‌ریزی شده است

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 10 الی 16 تیر

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 10 الی 16 تیر

هفته دوم تیر شاهد رویدادهای رصدی مختلفی از جمله مقارنه، اجتماع سیاره‌ها با ماه و یک اختفا خواهیم بود. در این هفته ماه نو و اوج مداری زمین رخ می‌دهد و یک خورشیدگرفتگی در امریکای جنوبی قابل مشاهده است.

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان
گشت آموزشی - عکاسی به مقصد کشور ارمنستان برگزار می‌شود

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

این گشت آموزشی عکاسی - نجومی که از 13 ا 18 خرداد برگزار می‌شود با هدف بازدید از مجموعه رصدخانه‌ای بیوراکان کشور ارمنستان برنامه‌ریزی شده است.